Goed werkgeverschap: goede huisvesting meer dan een morele plicht.

Rolf was gastspreker bij een praktijkcongres van Ministerie van BZK.

Aan de hand van een open presentatie van Tempoteam werd een kijkje in de keuken gegeven van een uitzender die zijn circa 900 MOE-landers ook huisvest. Tempoteam heeft met vallen en opstaan ervaring opgedaan. Peter Loef leidde de discussie, wetend waar de workshopdeelnemers (gemeenten, corporaties, werknemersorganisaties)
behoefte aan hebben. Belangrijke bevindingen vanuit de discussie:

  • De uitzendsector werkt aan één norm voor huisvesting en goed werkgeverschap, die zo mogelijk algemeen verbindend wordt verklaard, inclusief een controle/ sanctiesystematiek. Als dit stelsel vertrouwenwekkend is voor gemeenten, kunnen deze hun handhaving richten op de malafide sector. Uitwisseling van gegevens tussen gemeente en huisvesters/uitzenders is nodig
  • Afstemming tussen private en publieke handhavers (bijv. SNCU, Arbeidsinspectie en Bouw- en Woningtoezicht) regelen.
  • De uitzendsector bepleit meer uniformiteit in de gemeentelijke regels (bestemmingsplan, huisvestingsverordening). Goede voorbeelden van goede regelgeving worden verspreid.
  • Er is veel voorlichting en communicatie nodig: tussen uitzendbranche en huisvesters; in het land van herkomst; met de omwonenden.
  • Handhavend optreden tegen huisvestingsmisstanden is nodig. Gedogen moet niet voorkomen. Uitwisseling van gegevens tussen bijvoorbeeld gemeente en rijksinspecties (AI) is wenselijk.
  • De deelnemers roepen om een breed opgezet netwerk, waarin gemeenten, werkgevers, werknemers, huisvesters met elkaar kunnen afstemmen.

Lees hier meer informatie over dit congres.